วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2557

English knowledge

 
 

The exercise for Steve Jobs

Your homwork is answering these questions.


 
1.    Steve Jobs is going to tell three stories from his life. What is the first story about?

……………………………………………………………………………………………………….

2.    Why did his mother decide to put him up for adoption?

……………………………………………………………………………………………………….

3.    Why wasn’t he finally adopted by the lawyer and his wife?

……………………………………………………………………………………………………….

4.    Why did his mother refuse to sign the adoption papers?

……………………………………………………………………………………………………….

5.    How long had he been at Reed College before he quit?

……………………………………………………………………………………………………….

6.    Why did he drop out?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

7.    What did he do as soon as he dropped out?

…………………………………………………………………………………………………........................................................

8.    How did he get by?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

9.    In what way did the calligraphy class come in useful for him?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

10. Why is it important to believe that the dots will connect in the future?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................1.      What is the second story about?

…………………………………………………………

2.      When and where did he start Apple?

………………………………………………………………………………………….……………………….

3.      How much was Apple worth ten years later?

…………………………………………………………

4.      How many employees did it have?

…………………………………………………………

5.      Why was he fired from Apple? How did he feel?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

6.      What helped him start again?

……………………………………………………………………………………..…………………………….

7.      What was the first computer animated feature film?

…………………………………………………………

8.      How did he return to Apple?

………………………………………………………………………………………..………………………….

9.      What is the only way to be truly satisfied?

…………………………………………………………………………………………..……………………….

 

วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2557

Resume / CV

                                                  ประวัติย่อ (Resume / CV )
                                 By Rangsee Siripai
                           Thai-Austrian Technical College, Sattahip, Chonburi.
Resume อ่านว่า   เร – ซู - เม   เป็นภาษาอเมริกัน ที่มีรากศัพท์ มาจากภาษาฝรั่งเศส   บางคนใช้คำว่า Biodata ซึ่งมากจากคำเดิมว่า Biographical Data ซึ่งก็คือประวัติย่อเหมือนกัน แต่ไม่ค่อยเป็น ที่นิยม
CV ย่อมาจากคำว่า Curriculum Vitae อ่านว่า    เคอ – ริค -คิว-ลัม  วี-เต้
  
CV และ resumeมีเนื้อหาและวัตถุประสงค์ที่ต่างกัน

ความแตกต่างระหว่าง CV กับ resume  คือ
      1. เรื่องความยาว 
      2. ข้อมูลที่เขียนอยู่ภายใน และ 
      3. วัตถุประสงค์ในการเขียน 
Resume     
ความยาว                ประมาณ 1-2 หน้า 
ข้อมูล                     เกี่ยวกับทักษะความสามารถพิเศษ ประสบการณ์การทำงาน และการศึกษา
                               ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานที่สมัคร  
วัตถุประสงค์      นิยมใช้ในการสมัครงาน (ในสหรัฐอเมริกา)
CV หรือ Curriculum Vitae   
ความยาว                ไม่ต่ำกว่า 2 หน้า  
ข้อมูล                     เกี่ยวกับการศึกษา และข้อมูลเกี่ยวกับการเรียน และ ประสบการณ์การทำงานวิจัย
                               พิมพ์ที่ได้เผยแพร่  การนำเสนองาน  เกียรติบัตรและรางวัลต่างๆที่ได้รับและราย  
                               ละเอียดที่ เกี่ยวข้อง   ซึ่งไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานที่สมัคร
วัตถุประสงค์      ใช้ประกอบการสมัครงาน (ในทวีปยุโรป ตะวันออกกลาง  อัฟริกา  และเอเชีย)   
สำหรับในสหรัฐอเมริกา CV มักจะใช้ในการสมัครเข้าเรียนในสถาบันการศึกษา 
ตำแหน่งงานทางด้านวิทยาศาสตร์  การแพทย์ งานวิจัย  และยังใช้ในการสมัครงานในตำแหน่งงานที่ทำเป็น      ทีม หรืองานที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ (งานสมาคม / ชมรม / หน่วยงานการกุศล หรือ หน่วยงานสาธารณะ)   ข้อมูลใน CV นี้ จะเรียงลำดับ ตามchronological order หมายถึง การเรียงตามลำดับ ก่อน-หลัง    


ข้อมูลที่จำเป็นในการเขียนประวัติย่อ (Information for a Resume / CV)
            การเขียนประวัติย่อนั้น จะต้องมีข้อมูลเบื้องต้นที่สำคัญ เพื่อที่นายจ้างอ่านดูแล้วสามารถมองเห็นภาพกว้างๆของผู้สมัครงานได้ในระดับหนึ่ง  จากการดูข้อมูลในใบประวัติย่อ  นายจ้างสามารถรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้
           Personal details (ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติส่วนตัว เช่น อายุ / วันเดือนปีเกิด / สถานภาพสมรส / สถานภาพทางการทหาร / งานอดิเรก เป็นต้น)
           Education (ข้อมูลด้านการศึกษา วุฒิต่ำสุด –ไม่ต่ำกว่า ปวช. หรือ มัธยมศึกษาตอนปลายไปจนถึงวุฒิสูงสุด)
           Training (ข้อมูลด้านการอบรม)
                   –รวมทั้งการฝึกงานในสถานประกอบการ, การอบรมอื่นๆ
           Languages (ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ)
                   –ควรบอกระดับความสามารถด้วย เช่น 
                        Good at English communication (มีความสามารถในระดับดี เรื่องการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ)
                        Competent in writing reports   (มีความสามารถในเรื่องการเขียนรายงานภาษาอังกฤษ
                        พอสมควร)
            Special skills (ข้อมูลด้านความสามารถพิเศษทางวิชาชีพ และเทคโนโลยี) ควรบอกระดับ
                                     ความสามารถด้วย เช่น

                        Keen on operating machine lathe (มีความชำนาญเรื่องการใช้เครื่องกลึง)
                        Proficient in repairing gasoline engines (มีความสามารถในระดับดี เรื่องการซ่อมเครื่องยนต์   
                                     เบนซิน)
            Experience (ข้อมูลด้านประสบการณ์การทำงาน)  
            References  (ชื่อ-ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อของบุคคลที่สามารถรับรองข้อมูลได้
                          ผู้รับรองต้องไม่ใช่ พ่อ แม่ พี่น้อง หรือญาติ, ไม่ใช่เพื่อน แต่ต้องเป็นบุคคลที่มีงาน
                          อาชีพมั่นคง และอยู่ในตำแหน่งงานในระดับหัวหน้างานขึ้นไป)
การเรียงลำดับข้อมูล (How to organize the information in a resume)
โดยทั่วไป มักเรียงลำดับดังนี้ 
Personal Details,
            Education,
            Experience,
            Training,
            Special skills, และ
            References 
แต่อย่างไรก็ตาม  เราจะนำเสนอสิ่งที่เด่นที่สุดของตนเองก่อน หรือสิ่งที่ตรงกับความต้องการของนายจ้าง ก่อนก็ได้ เช่น     ถ้าวุฒิการศึกษาของผู้สมัครตรงกับที่บริษัทต้องการ และผู้สมัครมีเกรดเฉลี่ยสูง ก็นำหัวข้อ education ขึ้นมาเขียนในลำดับแรก ถ้าผู้สมัครมีประสบการณ์การทำงานมาบ้าง และประสบการณ์นั้นๆ ตรงกับงานที่บริษัทต้องการ แทนที่จะเขียนเรียงตามปกติ  ผู้สมัครก็ควรนำเอา experience มาเขียนนำเสนอก่อน เป็นต้น 
หากผู้สมัครไม่มีข้อมูลด้านใด  หัวข้อนั้นๆก็ไม่ต้องใส่หัวข้อนั้นๆลงในใบประวัติย่อ   เช่น ถ้าผู้สมัครไม่มีประสบการณ์การทำงาน หัวข้อ experience ก็จะไม่ปรากฏในใบประวัติของผู้สมัครคนนั้น

การเขียนข้อมูลด้านต่างๆลงในประวัติย่อ (How the information is written)
-  วัตถุประสงค์ (Objective)
หมายถึงวัตถุประสงค์ของการทำประวัติย่อฉบับนี้ขึ้นมา จะบอกนายจ้างให้ทราบว่าเราต้องการสมัครงานตำแหน่งอะไร หรือ  ต้องการงานประเภทใด   และในหัวข้อนี้มักจะใส่เงินเดือนที่ต้องการ (expected salary) ลงไปด้วย  เนื่องจาก ส่วนมากแล้วในใบประกาศรับสมัครงาน บริษัทมักจะให้กำหนดเงินเดือนที่ต้องการลงไปด้วย
-  ข้อมูลส่วนตัว (Personal Details) การใส่ข้อมูลส่วนตัวเราดูจากความสำคัญของข้อมูล นั้นๆ   ข้อมูลต่อไปนี้ ถือว่าเป็นข้อมูลสำคัญ ได้แก่
-  อายุ (age)
-  สถานภาพสมรส (marital status)
-  สถานภาพทางการทหาร (military status)   (เฉพาะน.ศ. ชาย)
-  ความสนใจพิเศษ (interests)
ข้อมูลต่อไปนี้ถือว่ามีความสำคัญรองลงมา
-  วันเดือนปีเกิด (date of birth  - ปีเกิดต้องเปลี่ยนให้เป็นปี ค.ศ.)
-  สถานที่เกิด  (place of birth - เขียนเฉพาะชื่อจังหวัดที่เกิดเท่านั้น) 
-  ศาสนา (religion)
-  สัญชาติ (nationality)
-  ส่วนสูง (height) / น้ำหนัก (weight)
-  เชื้อชาติ (race)
ข้อสังเกต
สำหรับ resume ข้อมูลด้าน personal information ผู้เขียนจะใส่ข้อมูลต่อไปนี้ หรือไม่ใส่ก็ได้
-  date of birth, place of birth, marital status
            ส่วนใน CV  จะต้องมีข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ด้วย
ข้อสังเกต 
-  ที่อยู่ (address) จะไม่ได้เขียนอยู่ในส่วนนี้  แต่ใส่ไว้ในส่วนบนสุดของเอกสาร คือส่วนที่บอกชื่อและ
ที่อยู่ของเจ้าของประวัติย่อ

-  การเขียนข้อมูลทางการทหาร (Military status)
- Exempted      หมายความว่า ได้รับการยกเว้นไม่ต้องไปเป็นทหารเนื่องจากเหตุผลในข้อใดข้อหนึ่ง  ดังนี้
1. เรียน ร.ด.จบ ปี 3 (completed 3rd year Reserved Officer Training Course),  
2.  เป็นคนพิการ, หรือ เป็นโรคติดต่อร้ายแรง เช่น โรค เอดส์, หรือ เป็นโรคอันตรายที่รักษาไม่หาย (เรื้อรัง) เช่น โรคไต,โรคลมชัก, โรคหอบหืดชนิดรุนแรง, โรคเบาหวาน (diabetes) , โรคหัวใจ (heart disease / heart attack) เป็นต้น
3. ร่างกายไม่ได้ขนาด อ้วนไป / ตัวเล็กเกินไป
4. เพศหญิง
            - Served / Discharged / Completed  หมายถึงว่าได้ปลดประจำการแล้ว
            - Not serve / To be recruited / To be drafted หมายถึงว่า ยังไม่ได้รับหมายเกณฑ์,
                         หรือ อายุยังไม่ถึง, หรือ ได้ขอผ่อนผันการเกณฑ์เอาไว้

            - Serving หมายความว่า ขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างเป็นทหาร
ในการเขียนข้อมูลต่างๆนั้น ให้เขียนเป็น phrases ไม่ใช่เขียนในรูปประโยค  ดังนี้

 
การเขียนที่ถูก  ( ü )
การเขียนที่ไม่ถูก  ( C  )
- Age
20
I am 20 years old.
- Marital status
single
I am single.
- Military status
Not serve
I do not serve the military.
- Interests
Electronics Technology
I am interested in Electronics Technology.
- Date of birth
-11 March, 1989.
- 11 Mar., 1989.
-I was born on the 11 March, 1989.
-11/03/89
- Place of birth 
Chonburi
I was born in Chonburi.
- Religion
Buddhism
I am Buddhist./ My religion is Buddhism.
- Nationality
Thai
I am Thai./ I’m from Thailand.
- HHeight / Weight
 170 cm./70 kg.
I am 170 cm. tall and weigh 70 kg..
- Hobbies
Reading, and surfing the internet.
My hobbies are reading and surfing the internet.

 -  ข้อมูลด้านการศึกษา (Education)

การเขียนวุฒิการศึกษา ใน resume  ให้เขียนเรียงจากวุฒิที่สูงสุดไปหาวุฒิที่ต่ำสุด  กรณีที่เราได้วุฒิ ปวส. เป็นวุฒิสูงสุด การเขียนวุฒิต่ำสุดโดยทั่วไปมักจะถือว่า ระดับการศึกษามัธยมปลาย หรือ ปวช. เป็นวุฒิที่ต่ำสุด  ในการเขียน CV ใช้การเรียงลำดับก่อน-หลัง วุฒิที่ได้ก่อนต้องเขียนไว้ในอันดับแรก วุฒิที่ได้หลังสุด จะเขียนไว้ล่างสุด

นอกจากชื่อวุฒิการศึกษาควรมี ข้อมูลที่สำคัญ เกี่ยวกับวุฒิการศึกษาแต่ละระดับด้วย เช่น ปีเข้า-ปีจบ   ชื่อวุฒิที่ได้รับ และ ชื่อของสถาบัน  และอาจบอกเกรดเฉลี่ยด้วยก็ได้ เป็นต้น เช่น  
2010 – 2011        Vocational Diploma in Building Construction Technology,  
                           Thai-Austrian Technical College, Sattahip, Chonburi.
2007 – 2009        Vocational Certificate in Building Construction,
                           Chonburi Technical College.
ข้อสังเกต 
1.        จากตัวอย่างข้างบน จะเห็นว่า ในการเขียนชื่อวุฒิ  จะต้องเขียนขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่เสมอ
2.        การเขียนปีเข้าและปีจบ สามารถเขียนได้ 2 แบบ ดังนี้
        2.1. เขียนเฉพาะปี ที่เข้าและปีที่จบ เช่น  
               2010 – 2011 หมายถึง เข้าเรียนปีการศึกษา 2010 (เริ่มเรียนเดือน May, 2010 ถึง March, 2011) และจบ
              การศึกษาในปีการศึกษา 2011 (เริ่มเรียนเดือน May,2011 ถึง   March, 2012)
        2.2. เขียนเดือนและปีที่เข้าเรียน และเดือนและปีที่จบการศึกษา  เช่น  May, 2010 – March, 2012   หมายถึง 
             เข้าเรียนเดือน May, 2010 และ จบการศึกษาในเดือน March, 2012)
3.        ชื่อวิทยาลัย หรือสถาบันที่เรียน ต้องใส่ชื่อ อำเภอ และจังหวัดที่สถาบันนั้นตั้งอยู่ ลงไปด้วย
ยกเว้นชื่อ สถาบันที่ใช้ชื่อจังหวัดเป็นชื่อสถาบัน 

4. การเขียนวุฒิการศึกษาในแต่ละระดับให้คำนึงถึงเรื่องการเรียงลำดับของข้อมูลของทุกระดับการศึกษาให้เป็นไปในทำนองเดียวกัน  เช่น ในระดับ ปวส. เราเขียนวุฒิการศึกษาก่อน แล้วตาม ด้วยชื่อสถาบันการศึกษา    การเขียนวุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ก็ต้องเขียนวุฒิการศึกษาก่อนแล้วจึงเขียนชื่อสถาบันการศึกษา เช่นเดียวกัน
5. ชื่อสถาบัน ห้ามใช้ตัวย่อ เช่น วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ให้เขียนว่า Thai-Austrian Technical  College, Sattahip, Chonburi.   ห้ามใช้ตัวย่อ TATC
6. สำหรับการเขียนข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา ใน CV ต้องมีรายละเอียดอื่นๆ ด้วย  เช่น  รายวิชาที่                เรียน  เกรดที่ได้   โปรเจกท์ที่ทำ  รางวัลที่ได้รับจากการเรียน ด้วย
7. ชื่อวุฒิในระดับประถม และมัธยมศึกษานั้น จะใช้  " of " เช่น    
- ประกาศนียบัตรประถมศึกษา Certificate of Primary Education   
- ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น Certificate of Secondary Education หรือ Certificate of Lower Secondary Education
 หมายเหตุ วุฒิในระดับประถมและมัธยมศึกษาตอนต้น ไม่ต้องใส่ลงไปในใบประวัติย่อ
- ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  Certificate of High School  หรือ
Certificate of Upper Secondary Education
- ส่วนการเขียนวุฒิในระดับอาชีวศึกษานั้นจะใช้  " in " เช่น Vocational Certificate  in  Electronics  หรือสาขาอื่นๆ
- วุฒิทางด้านอาชีวศึกษานั้นสามารถเขียนได้หลายแบบ ดังนี้
            ในระดับ ปวช.
            เขียนเต็มรูปแบบ   =  Certificate of Vocational Education in Electronics.
                              หรือ   =  Vocational Certificate in Electronics 
            ในระดับ ปวส.
            เขียนเต็มรูปแบบ   =    High Certificate of Vocational Education in Electronics
                                             Technology.         

                              หรือ               =    Diploma of  Vocational Education in Electronics Technology.
                              หรือ               =    Vocational Diploma in Electronics Technology.
                             หรือ    =    High Certificate in Electronics Technology

การเขียนวุฒิการศึกษาตามสาขาวิชาช่างนั้น เขียนดังนี้
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) - Certificate of Vocational Education
1. สาขาวิชาโลหะการ (Vocational Certificate in Metallurgical Trade)
     1.1 สาขางานเชื่อมโลหะ

           Vocational Certificate in Metallurgical Trade (Metal Welding)
2. สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
           Vocational Certificate in Machine Tool and Maintenance
     2.1 สาขางานแม่พิมพ์โลหะ    

           Vocational Certificate in Machine Tool and Maintenance (Die-making)
     2.2 สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก

           Vocational Certificate in Machine Tool and Maintenance (Mold-making)
     2.3 สาขางานเขียนแบบเครื่องกล

           Vocational Certificate in Machine Tool and Maintenance (Mechanical Drafting)    
     2.4 สาขางานเครื่องมือกล     
           Vocational Certificate in Machine Tool and Maintenance (Machine Tool)
     2.5 สาขางานซ่อมบำรุงเครื่องมือกล
           Vocational Certificate in Machine Tool and Maintenance (Machine Tool Maintenance)
     2.6 สาขางานชิ้นส่วนเครื่องมือกลเกษตร     
           Vocational Certificate in Machine Tool and Maintenance (Agriculture Machine Tool Parts)
3. สาขาวิชาการก่อสร้าง (Vocational Certificate in Building Construction)
     3.1 สาขางานการก่อสร้าง Vocational Certificate in Building Construction (Building Construction)

     3.2 สาขางานโยธา Vocational Certificate in Building Construction (Civil Specialization)
     3.3 สาขางานสถาปัตยกรรม Vocational Certificate in Building Construction  
           (Architectural Specialization)

     3.4 สาขางานเฟอร์นิเจอร์และการตกแต่งภายใน Vocational Certificate in Building Construction
           (Furniture and Interior Decoration)

     3.5 สาขางานสำรวจ Vocational Certificate in Building Construction (Surveying Specialization)
4. สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Vocational Certificate in Electrical and Electronics )
     4.1 สาขางานไฟฟ้ากำลัง Vocational Certificate in Electrical and Electronics (Electrical Power)
     4.2 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ Vocational Certificate in Electrical and Electronics (Electronics)
     4.3 สาขางานแมคคาทรอนิกส์ Vocational Certificate in Electrical and Electronics (Mechatronics)
     4.6 สาขางานโทรคมนาคม Vocational Certificate in Electrical and Electronics   
           (Telecommunication)

     4.7 สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ Vocational Certificate in Electrical and Electronics
           (Computer Technique)

5. สาขาวิชาเครื่องกล (Vocational Certificate in Mechanical Trade)
     5.1 สาขางานยานยนต์ Vocational Certificate in Mechanical Trade (Automotive Specification)
     5.2 สาขางานเครื่องกลอุตสาหกรรม Vocational Certificate in Mechanical Trade
           (Industrial Machinery)
     5.3 สาขางานเครื่องกลเกษตร Vocational Certificate in Mechanical Trade

           (Agricultural Machinery)
    5.5 สาขางานเครื่องกลเรือ Vocational Certificate in Mechanical Trade (Ship Mechanics)
     5.6 สาขางานซ่อมตัวถังและสีรถ Vocational Certificate in Mechanical Trade

           (Auto Body Repair and Repaint)
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
1. สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว (Vocational Certificate in Hotel and Tourism)
     1.1 สาขางานการโรงแรม (ทวิภาคี) Vocational Certificate in Hotel and Tourism (Hotel)
    1.2 สาขางานการท่องเที่ยว Vocational Certificate in Hotel and Tourism (Tourism)

  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) - Diploma of Vocational Education
1. สาขาวิชาเทคนิคโลหะ Vocational Diploma in Metal Technology
     1.1 สาขางานเทคนิคงานเชื่อมโลหะ Vocational Diploma in Metal Technology 
           (Welding Techniques)

      1.2 สาขางานเชื่อมอุตสาหกรรม Vocational Diploma in Metal Technology
           (Industrial Welding)
      1.3 สาขางานท่ออุตสาหกรรม Vocational Diploma in Metal Technology (Industrial Pipe)


2. สาขาวิชาการก่อสร้าง Vocational Diploma in Building Construction Technology
     2.1 สาขางานเทคนิคการก่อสร้าง Vocational Diploma in Building Construction Technology
           (Building Construction Techniques)
     2.2 สาขางานตรวจงานก่อสร้าง Vocational Diploma in Building Construction Technology
           (Construction Inspection techniques)


3. สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง (Vocational Diploma in Electrical Power Technology)
     3.1 สาขางานติดตั้งไฟฟ้า Vocational Diploma in Electrical Power Technology
           (Electrical Installation)
     3.2 สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า Vocational Diploma in Electrical Power Technology
           (Electrical Machines)

4. สาขาวิชาเครื่องกล (Vocational Diploma in Mechanical Technology)
     4.1 สาขางานเทคนิคยานยนต์ Vocational Diploma in Mechanical Technology 
           (Automotive Technique)
     4.2 สาขางานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม Vocational Diploma in Mechanical
           Technology (Industrial Machinery)
     4.3 สาขางานเทคนิคเครื่องกลเกษตร Vocational Diploma in Mechanical Technology
           (Agricultural Machinery)
5. สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล (Vocational Diploma in Mechanical Drafting Technology)
     5.1 สาขางานออกแบบและเขียนแบบการผลิต Vocational Diploma in Mechanical
           Drafting Technology (Production Design and Drawing)


6. สาขาวิชาเทคนิคการผลิต (Vocational Diploma in Production Technology)
     6.1 สาขางานเครื่องมือกล Vocational Diploma in Production Technology (Machine Tool)
     6.2 สาขางานแม่พิมพ์โลหะ Vocational Diploma in Production Technology (Die-making)
     6.3 สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก Vocational Diploma in Production Technology (Mold-making)

7. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ (Vocational Diploma in Electronics Technology)
     7.1 สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ Vocational Diploma in Electronics Technology 
           (Computer Technology)
     7.2 สาขางานระบบโทรคมนาคม Vocational Diploma in Electronics Technology
           (Telecommunication System)
     7.3 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม Vocational Diploma in Electronics  Technology
           (Industrial Electronics)

8. สาขาวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม (Vocational Diploma in Industrial Instrumentation)
     8.1 สาขางานเทคโนโลยีการวัดและควบคุม Vocational Diploma in Industrial Instrumentation
           (Instrumentation and Control Technology)

9. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ Vocational Diploma in Information and Communication
    Technology
     9.1 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ Vocational Diploma in Information and Communication
           Technology (Information Technology)
10. สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์ (Vocational Diploma in Mechatronics)
     10.1 สาขางานแมคคาทรอนิกส์ (Vocational Diploma in Mechatronics)
 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
1. สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว Vocational Diploma in Hotel and Tourism
     1.1 สาขางานการโรงแรม Vocational Diploma in Hotel and Tourism (Hotel)
หมายเหตุ ในการเขียน CV จะต้องระบุวิชาที่เรียนและเกรดที่ได้ลงไปด้วย โดยเลือกใส่เฉพาะวิชาเอก
ส่วนใน resume ไม่ต้องบอกรายวิชา
-  Training (การฝึกอบรม)
การเขียนข้อมูลเกี่ยวกับการฝึกอบรมต้องเขียน วัน/เดือน/ปีที่อบรม, ระยะเวลา, ชื่อหลักสูตรในการอบรม   สถาบันที่จัดอบรม เช่น
10 - 25 June 2009       Safety Precautions for Employees, organized by Ministry of
                                     Labours and Social Welfare

 การฝึกงาน ก็เป็นการฝึกอบรมเช่นเดียวกัน   ซึ่งมีการเขียน ได้หลายแบบ ดังนี้
          แบบที่ 1
            May-Sep., 2009:          In-plant Training at Toyota Motors Chonburi. (18 weeks)
            แบบที่ 2
            May-Sep., 2009:          an apprentice at Toyota Motors Chonburi (18 weeks)
            แบบที่ 3
            Course title:                   In-plant training
            Duration:                       18 weeks (May-Sep., 2009)
             Location:                      Toyota Motors Chonburi.
            Position:                          Apprentice
 -  Skills (ความสามารถพิเศษ)
            ความรู้ความสามารถพิเศษ ให้ใส่เฉพาะที่มีประโยชน์ต่อการทำงาน และอาชีพของตนเองเท่านั้น  เช่น    Computer, Driving, Internet   เป็นต้น  และการเขียนควรบอกระดับความสามารถด้วย ดังนี้
              Proficient in repairing diesel engines (ชำนาญในการซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล)
              Good at building web pages (สามารถทำเว็บเพจได้ดี)
              Familiar with farm machines (มีความคุ้นเคยกับเครื่องจักรที่ใช้ในฟาร์ม)
              Good at Japanese language (ใช้ภาษาญี่ปุ่นได้ดี)
-  Experiences (ข้อมูลด้านประสบการณการทำงาน)
การเขียนข้อมูลด้านนี้ ก็เช่นเดียวกับการเขียนข้อมูลด้านการศึกษา คือต้องเขียน วัน/เดือน/ปีที่เริ่มทำงานและเดือนปีที่ออกจากงานนั้น  ตำแหน่งงาน   ชื่อสถานประกอบการ, ระยะเวลาที่ทำงานที่นั้น   และที่สำคัญคือถ้าเคยผ่านงานมาหลายที่ ให้เขียนงานที่ทำปัจจุบันก่อนแล้วเรียงเรื่อยไปจนถึงตำแหน่งงานที่ทำเริ่มแรกเป็นรายการท้ายสุด   เช่น
Experiences :
            2007-2009       technician assistant at  Schiumberger Co, Ltd. (Songkla) (3 years) 
            2003 – 2006    Auto mechanic at  TBX Corp. Thailand, Bangkok  (4 years)
ในกรณีที่ไม่เคยทำงานมาก่อน  ให้เขียนเฉพาะ การฝึกงาน เท่านั้น  ดังนี้
Training :
Aug-Oct 2002   apprentice at  MOR Electrical Supply Co, Ltd., Bangkok (9  weeks)
การเขียนเกี่ยวกับประสบการณ์ และการฝึกอบรม ใน CV นั้น  ต้องเรียงลำดับตาม ก่อน-หลัง พร้อมทั้งให้รายละเอียดเกี่ยวกับประเภทของงาน  ความรับผิดชอบที่ได้รับ ตำแหน่ง  และเกียรติบัตรหรือรางวัลต่างๆที่ได้รับ   เช่น
แบบที่ 1
            May-Sep., 2009:          In-plant Training at Toyota Motors Chonburi. (18 weeks)
                                                Responsibilities: repaired engines, changed engine oils, and                                                             scheduled cars.
แบบที่ 2
            May-Sep., 2009:          an apprentice at Toyota Motors Chonburi (18 weeks)
                                                Responsibilities: repaired engines, changed engine oils, and                                                             scheduled cars.
แบบที่ 3
            Course title:       In-plant training
            Duration:           18 weeks (May-Sep., 2009)
            Location:           Toyota Motors Chonburi.
            Position:            Apprentice
            Responsibilities: Repaired engines, changed engine oils, and scheduled cars.

-  References ( ชื่อ-ที่อยู่บุคคลที่สามารถอ้างอิงได้)
ประวัติย่อ ที่ผู้สมัครเขียนเพื่อไปแสดงให้กับนายจ้างนั้น เป็นข้อมูลที่ผู้สมัครงานจัดทำขึ้นเอง ดังนั้น ผู้ว่าจ้างจึงไม่สามารถแน่ใจได้ว่าผู้สมัครคนใดเขียนข้อมูลที่เป็นความจริง ข้อมูลใดเท็จ ดังนั้นการบอกชื่อที่อยู่บุคคลที่สามารถยืนยันข้อมูลของผู้สมัครได้  จะทำให้ข้อมูลที่เราเขียนไปนั้นมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น นายจ้าง / บริษัท  สามารถสอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตัวผู้สมัครจากผู้รับรองได้   ดังนั้นชื่อ-ที่อยู่ของบุคคลอ้างอิงต้องเป็นบุคคลที่เชื่อถือได้ ในวงการธุรกิจ คือ ต้องเป็นบุคคลที่มีงานการมั่นคง หรือมีชื่อเสียง  เช่น เป็นข้าราชการ, เป็นหัวหน้าหน่วยงาน, หัวหน้าแผนก, เป็นเจ้าของกิจการ เป็นต้น  และข้อมูลจะน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น ถ้ามีข้อมูลจากหลายที่ โดยมากนิยมใช้ชื่อบุคคลอ้างอิง 1-2 คน  ซึ่งก็ไม่ควรทำงานอยู่ที่เดียวกัน     ที่สำคัญอีกประการคือ ผู้ที่เราอ้างอิงนั้นจะต้องไม่ใช่ญาติพี่น้อง   การเรียงลำดับข้อมูลบุคคลอ้างอิง ให้เริ่มด้วยชื่อ-นามสกุล, ตำแหน่ง, ชื่อหน่วยงาน อำเภอ และจังหวัด, และหมายเลขโทรศัพท์ เช่น  Mr. Winai  Umnuaychai, Personnel Manager, PTI Co, Ltd, Rayong  Tel. 038 - 268-784
Mr. Daecha  Warangsan, Manager, TAC Co, Ltd. (Ratchaburi Branch) Tel. 032 – 689-854
Mrs. Boonsri  Larploi, Accountant, Tanakit Banking Corp. Bangkok  Tel. 02- 3652100
Resume Layout (รูปแบบของประวัติย่อ)
การเขียนใบประวัติส่วนที่ 1 (ส่วนหัวกระดาษ)

Resume

of

Mr. Daecha   Butrawattanakul

166/4 M. 1   Soi Saijai   Burapa Rd, Bangsean, Chonburi  20110  Tel. 01-891-2433หรือ


Resume

Mr. Daecha   Butrawattanakul

166/4 M. 1   Soi Saijai   Burapa Rd,

Bangsean, Chonburi  20110  Tel. 01-891-2433

E-mail: daech@yahoo.com
 

การเขียนใบประวัติส่วนที่ 2 (วัตถุประสงค์ (Objective)

Objective: To apply for a Technician Assistant in William Steel Corp. (Thailand) (Ayudthaya plant)

Salary expected: 12,000 - 15,000 Baht

หรือ

Position Sought::  Technician

Expected Salary : 12,000 - 15,000 Baht

     การเขียนใบประวัติส่วนที่ 3 (ข้อมูลส่วนตัว)

Personal Details:

            Age:  20                                                 Military status: discharged

          Marital status: single                                Place of birth: Chonburi

          Interests: computer programming

การเขียนใบประวัติส่วนที่ 4 การศึกษา/อบรม  ให้เขียนเรียงจากวุฒิสูงสุดลงมาถึงระดับมัธยมปลาย หรือ ปวช.

Education (การศึกษา)

            2010-2011      Vocational Diploma in Mechanical Technology,

                               Thai-Austrian Technical College, Sattahip, Chonburi.

          2007-2009      Vocational Certificate in Mechanical Trade,

                              Thai-Austrian Technical College, Sattahip, Chonburi.

Training: (การฝึกอบรม)  ให้เขียนเรียงจากการอบรมล่าสุดไปหาการอบรมที่เก่าที่สุด (ถ้าไม่มีการฝึกอบรม ไม่ต้องเขียนหัวข้อนี้)

กรณีที่เคยผ่านการฝึกอบรมมาแล้ว ให้เขียน วันเดือนปีที่เข้าอบรม ถึงวันเดือนปีที่จบการอบรม, หัวข้อการอบรม,  หน่วยงานที่ให้การอบรม   เช่น

Training

            10  May – 30 July, 2011.   In-plant Training at BF Car Care, Pattaya, Chonburi.

                                                  (8 weeks)

            16 – 20 March, 2010.         Safety in Industrial work (40 hr), Organized by Board of
                                                  Investment (BOI), Ministry of Industry.

 (การฝึกงานถือเป็นการฝึกอบรมเช่นกัน)

การเขียนใบประวัติส่วนที่ 5 Special Skills: เขียนเฉพาะทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานเท่านั้น  เช่น

Special Skills

          -Clean driving licence (สามารถขับรถได้และไม่เคยมีประวัติเสียในการขับรถ)

          -Good at English communication (เก่งในการสื่อสารภาษาอังกฤษ)

          -Familiar with gasoline engines (มีความคุ้นเคยกับเครื่องยนต์เบนซิน)

การเขียนใบประวัติส่วนที่ 6 (ประสบการณ์) (ใส่เฉพาะงานที่ทำเพื่อเงินเดือนจริงๆ ไม่ใช่การฝึกงาน)

Experience: 

            Position: Technician

          Company: Tara Machinery Ltd. Rayong.

          Duration: 10 months (8 Jan.-31 Oct., 2005)

          Responsibilities: Checked and repaired machines such as lathes, milling machines,
                                 shapers, etc.

(ถ้าไม่มี ไม่ต้องเขียนหัวข้อนี้)

 การเขียนใบประวัติส่วนที่ 7  (บุคคลอ้างอิง  1-2 คน)

Reference


Mr. Prateep Polchan-ngam, Head of Data Centre, Thai-Austrian Technical College,
          Sattahip, Chonburi.  Tel. 03-8238-398

การเขียนข้อมูลใน CV นั้น เราสามารถใช้ข้อมูลเดียวกับการเขียน resume ก็ได้  แต่ต้องสลับเอาการฝึกอบรม และการศึกษา  รายการใดได้มาก่อนให้วางไว้อันดับแรก  ไล่ลงมาจนถึงรายการที่ทำล่าสุดเอาวางไว้ท้ายสุด  และเพิ่มรายละเอียดในหัวข้อ ต่างๆ  ดังนี้ 
1.        Education ต้องเพิ่มข้อมูลที่เป็นชื่อ รายวิชาที่เรียนพร้อมเกรด ในการศึกษาแต่ละระดับ   ดังนี้
Education : 
            Year attended :           May, 2008 – March, 2010.
            Institution :                    Thai-Austrian Technical College, Sattahip, Chonburi.
Qualification obtained : Vocational Diploma in Mechanical Drafting Technology
Subjects taken :          Auto CAD drafting 1 (A)
                                    Auto CAD drafting 2 (A)
                                    Calculus 2 (B+)
                                    Developing skills for English communication 1 (A)
                                    Developing skills for English communication 2 (A)
หมายเหตุ :
- รายวิชาที่นำมาลงใน CV ควรได้เกรดอย่างต่ำ B ไม่ควรนำรายวิชาที่ได้เกรดต่ำกว่า B มาเขียนลง
-  รายวิชาที่ไม่ควรนำมาเขียนถึงแม้จะได้เกรดสูงก็ตาม  ได้แก่  วิชาสังคม  วิชาเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์, วิชาภาษาไทย  เหตุผลก็คือ  ในCVที่เราเขียนนี้ เราต้องการสมัครงานในตำแหน่งงานทางสายวิชาช่าง  ดังนั้น วิชาเรียนที่นำมาเขียนต้องเสริมความโดดเด่นของเราในด้านช่าง  ผู้อ่านจะได้เข้าใจว่าเรามีความถนัดในด้านช่างจริงๆ
2.        Training  ต้องเพิ่มข้อมูลในส่วนที่เป็นเรื่องที่ได้รับการฝึก และ / หรืองานที่รับผิดชอบในระหว่างฝึกงาน  ดังนี้
Training:
      Name of course : In-plant training
      Duration : 18 weeks (10 May – 30 Sep., 2010)
      Location : Acme machinery Corp. Thailand, Pluakdeang, Rayong.
      Position : Apprentice
      Training details :         -How to setup and operate CNC machines such as CNC                                                wire cut machine, CNC milling machine, and CNC lathe.
                                                      -How to check and service machinery.
3.        Experiences  ต้องเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับงานที่ทำ คล้ายกับในการเขียน training   ดังนี้
Experience :
      Name of company :    Acme Machinery Corp. Thailand, Pluakdeang, Rayong.
      Duration :                    1 year (10 May, 2009 – 30 Apr., 2010)
      Position :                     technician in Maintenance Department
      Job details :                -setup and operated CNC machines such as CNC wire
                                                       cut machine, CNC milling machine, and CNC lathe.

                                                -checked and serviced machinery.

 ข้อควรจำในการจัดทำประวัติย่อ (general rules about building a resume)
1.        Use  plain white A4-size paper  only. (ใช้กระดาษ ขนาด A4 สีขาว ผิวเรียบเท่านั้น)
2.        Write on one side of the paper only.     (เขียนหน้าเดียว ถ้าข้อความมีความยาวมากกว่า 1 หน้า
       ให้เขียนในแผ่นที่ 2
3.        Use blue or black ink only. (เขียนด้วยหมึกสีน้ำเงินหรือสีดำเท่านั้น)
4.        The details must be written at 1,5” from all edges of the paper. (ข้อความต้องเขียนห่างจากขอบกระดาษประมาณ 1.5 นิ้ว จากทุกด้าน)
5.        The information must be true, and correctly written. (ข้อความในใบประวัติต้องเป็นความจริง และการสะกดตัวต้องไม่ทีผิดพลาด)
6.        There must be no corrections, cross out, or dirtiness. (การเขียนต้องไม่มีการแก้ไข  ขีดฆ่า หรือสกปรก)
7.        The letters should be written neatly and legibly. If printed, use only one type of fonts. (การเขียนต้องเรียบร้อยและสามารถอ่านได้ง่าย  ถ้าพิมพ์, ต้องใช้ตัวอักษรแบบเดียวกันทั้งฉบับ)
ตัวอย่างการจัดวางข้อความใน Resume
                          Resume
                                                ชื่อ สกุล (พร้อมคำนำหน้าชื่อ)

บ้านเลขที่   ถนน   ตำบล    อำเภอ    จังหวัด     


รหัสไปรษณีย์     


เบอร์โทรศัพท์  และ  e-mail address

Position sought::          ชื่อตำแหน่งงานที่สมัคร
Expected Salary:         เงินเดือนที่ต้องการ
Personal Details:
            Age:                 อายุ                             
            Date of birth:   วัน เดือน ปีเกิด             
            Marital Status: สถานภาพสมรส

            Military Status: สถานภาพทางทหาร (เฉพาะผู้ชาย)
            Hobbies:         งานอดิเรก 1, งานอดิเรก 2                     
Education:
ปีที่เข้า-ปีที่จบ    วุฒิ ปวส. , ชื่อสถานศึกษา
ปีที่เข้า-ปีที่จบ    วุฒิ ปวช. , ชื่อสถานศึกษา
Training:
เดือน/ปีที่เริ่มอบรม-เดือน/ปีที่จบ     เรื่องที่อบรม, ชื่อหน่วยงานที่ให้การอบรม  ระยะเวลาที่อบรม
เดือน/ปีที่เริ่มอบรม-เดือน/ปีที่จบ     เรื่องที่อบรม, ชื่อหน่วยงานที่ให้การอบรม  ระยะเวลาที่อบรม
Special skills:
          ความสามารถพิเศษ 1
          ความสามารถพิเศษ 2
          ความสามารถพิเศษ 3

Resources:

 1.        Fitzgerald, M. ans Candace Fitzgerald (1995) 101 business letter II .SE-EDUCATION Public Company Limited
2.        Hopkins, A., and Jocelyn Potter (1997)  Work in progress  Pearson Education Limited, Edinberg, England.
3.        Rajatanun, K. (1998) Communicative Business English. Sixth edition Yhammasart University Press
4.        (2000) English for job application . T.S.E. Technology Co., Ltd
5.        Hornby, A.S. (2003) Oxford advanced learner’s dictionary. Sixth edition. OUP.
6.        http://www.excelexperttraining.com/blogs/archives/z800-Recreation000771.php
7.        http://tungblog.atikomtrirat.com/2007/09/resume-tips.html
8.        http://jobsearch.about.com/cs/curriculumvitae/f/cvresume.htm
9.        http://www.cv-resume.org/pages/cv_definition.php
0.   http://resume.siamhrm.com/?name=webboard&file=read&id=66